آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید

شرح وظایف رییس بازرسی

       1-نظارت بر اجراي دستورالعمل و ضوابط شهرداري، اساسنامه و آئين نامه هاي اجرايي سازمانها و شركتها در حوزه خدمات شهري بمنظور حصول اطمینان از اجراي صحيح امور محوله.
      2-رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي خدمات شهري بمنظور انطباق با دستورالعملها و ضوابط ابلاغی .
      3-نظارت بر حسن اجراي امور از طريق رسيدگي و بازديدها موردي و نوبه اي.
      4-دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها.
     5-اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذيصلاح از طريق سلسه مراتب اداري.
     6-بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه خدمات شهري و حمل و نقل و امور اجتماعی و فرهنگی.
     7-راهنمايي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي .
     8-بازرسي از طرحها خدمات شهري از مناطق و سازمانها وابسته به شهرداري .
     9-نظارت بر اجرای دستورالعملهای حقوقی و قضایی به منظور صیانت از منافع شهرداری و شهروندان در حوزه مسئولیت .
    10-بررسي و انطباق قراردادهاي منعقده با وضعيت اجرايي پروژه ها به منظور حصول اطمينان از حسن انجام امور.
    11-انجام تحقيقات و بررسيها به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز
    12-اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .
    13-ابلاغ كليه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري ارومیه به كليه بازرسين حوزه ها جهت نظرات بر حسن اجراي امور.

 

 

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان