آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید

شرح وظایف کارشناس بازرسی

 1. نظارت بر اجراي دستورالعمل و ضوابط شهرداري، اساسنامه و آئين نامه هاي اجرايي سازمانها و شركتها در حوزه خدمات شهري بمنظور حصول اطمینان از اجراي صحيح امور محوله.
 2. رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي خدمات شهري بمنظور انطباق با دستورالعملها و ضوابط ابلاغی .
 3. نظارت بر حسن اجراي امور از طريق رسيدگي و بازديدها موردي و نوبه اي.
 4. دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها.
 5. اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذيصلاح از طريق سلسه مراتب اداري.
 6. بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه خدمات شهري و حمل و نقل و امور اجتماعی و فرهنگی.
 7. راهنمايي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي .
 8. بازرسي از طرحها خدمات شهري از مناطق و سازمانها وابسته به شهرداري .
 9. نظارت بر اجرای دستورالعملهای حقوقی و قضایی به منظور صیانت از منافع شهرداری و شهروندان در حوزه مسئولیت .
 10. بررسي و انطباق قراردادهاي منعقده با وضعيت اجرايي پروژه ها به منظور حصول اطمينان از حسن انجام امور.
 11. انجام تحقيقات و بررسيها به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز
 12. اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .
 13. ابلاغ كليه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري ارومیه به كليه بازرسين حوزه ها جهت نظرات بر حسن اجراي امور.
 14. پیگیري تشكیل كمیته راهبردي امنیت اطلاعات و حضور فعال در آن كمیته
 15. نظارت بر عملكرد سیستم هاي رادیویی و بی سیم و تدوین دستور العمل استفاده بهینه از سیستم هاي موجود
 16. اخذ دسترسی به بانك هاي دیجیتال به منظور كنترل و نظارت بر حفاظت و ایمنی برقراري ارتباط سیستمی با واحدهاي تابعه
 17. نظارت دوره اي از روند تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات طبقه بندي شده و نحوه نگهداري آن
 18. تعیین صلاحیت پیمانكاران و مشاورین سازمان براي انجام خدمات حوزه فناوري اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد
 19. پیگیري اجراي مانیتورینگ ترافیك شبكه توسط واحد IT دستگاه و نظارت و اخذ گزارش موردي و دوره اي از آن واحد
 20. پیگیري دریافت و بررسی گزارش تلاشهاي موفق و ناموفق نفوذ به سیستم هاي موجود و گزارش براي مسئولین ذیربط دستگاه و حراست كل كشور
 21. پیگیري اجرا و بررسی دوره اي امكان نفوذ و آسیب پذیری حفاظتی و امنیتی سیستم هاي موجود و پیگیري رفع نواقص احتمالی
 22. نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبكه هاي موجود در دستگاه
 23. تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به ورود و خروج تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري از ساختمانها و اماكن و نظارت بر حسن اجراي آن
 24. تهیه و پیگیري اجراي مقررات و دستورالعمل هاي حفاظتی و امنیتی، تولید، نگهداري گردش دسترسی تكثیر امحاء اسناد و اطلاعات دیجیتال
 25. تعیین طبقه بندي حفاظتی اطلاعاتی كه تبدیل به دیجیتال شد­ه­اند
 26. تعیین ضوابط كلی حفاظتی موقعیت مكانی سیستم هاي سخت افزاري اصلی و كنترل تردد به آن مكان­ها

پیگیري تهیه شناسنامه رایانه اي از شبكه ها، سخت افزارها، نرم افزارها دسترسی هاي كاربران و بروزرسانی آن توسط واحد IT دستگاه

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان