آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید

شرح وظایف کارشناس بازرسی مالی

 1. نظارت بر گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها با روشهاي مالی و عملیاتی شهرداري بطور كتبی به شهردار
 2. نظارت بر رسیدگی به كلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر شهرداري و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجراء صحیح مقررات مندرج مقررات و آئین نامه هاي مربوط باتوجه به بودجه مصوب.
 3. انجام بازرسی هاي لازم به منظور حصول اطمینان از اجراي سیاست و تصمیمات و اجراي برنامه هاي مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداري و یا مالی منطقه
 4. نظارت بر حسابرسی در یكی از زمینه هاي هزینه هاي انجام شده پیش پرداختها و علی الحسابها و تنخواه گردان درآمدهاي وصولی و وجوه دریافتی مطابق مقررات و همچنین اختلافات مالی و حسابداري .
 5. نظارت و كنترل بر اجراي ضوابط و دستور العمل ها و آئين نامه هاي مالي و حسابرسي سازمانها و شركتهاي شهرداري ارومیه به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح امور محوله .
 6. مطالعه و رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهای اداري و مالي و برنامه اي به منظور انطباق با مقررات و ضوابط مالي .
 7. بازرسي از عملكرد حوزه های اداري و مالي و برنامه اي شهرداری مناطق، سازمانها ی وابسته.
 8. بررسي و نظارت بر اجراي انضباط مالي و كشف و رسيدگي به تخلفات مالي ، سازمانها و شهرداریهای مناطق .
 9. جمع آوري و بایگانی پرونده های عادی و محرمانه و تهيه بانك اطلاعات بمنظور ارزيابي مالی شهرداری
 10. نظارت بر رسیدگی به حساب هاي هزینه و درآمد و سایر پرداخت¬ها و تطبیق اسناد و صورت حساب بانكی با مقررات و ضوابط مالی.
 11. اعمال تدابیر و تمهیدات لازم براي شناسایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها، سوء جریانات، مفاسد اداري و مالی.
 12. بررسی عملكرد مالی كلیه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداري آن¬ها
 13. نظارت در تهیه وسائل و لوازم مورد نیاز كلیه واحدهاي شهرداري با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداري و رعایت آئین نامه مالی معاملاتی شهرداری¬ها
 14. صدور دستورات لازم به منظور تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداري صدور دستورالعمل هاي مالی برابر مقررات مصوب جهت بكار گیري در شهرداري
 15. نظارت بر تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذكور
 16. نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالی از قبیل اسناد هزینه ، اسناد انبار، اسناد درآمد
 17. بررسی برآوردهاي مالی پروژه و همچنین در دسترس بودن بودجه مورد نیاز در ردیف اعتباري مربوطه
 18. نظارت بر تطبیق عملیات مالی انجام شده در واحدهاي اجرایی.
 19. نظارت و پیگیري كلیه مسائل مالی و ریالی امور حقوقی و كنترل پرونده هاي قضایی
 20. انجام ماموریتهاي لازم به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور اداري و مالی و فنی و رفع نواقص كار و راهنمایی اولیاي موسسات و سازمانهاي مربوط جهت پیشرفت كار
 21. نظارت بر ممیزي اسناد مالی مربوط
 22. نظارت بر امور مالی و وصول درآمد مطابق با دستورالعملهاي صادره و تعرفه مصوب
 23. نظارت و پیگیري كلیه مسائل مالی و ریالی امور حقوقی و كنترل پرونده هاي قضایی
 24. نظارت بر ارسال اسناد هزینه به امور مالی و پیگیري جهت رفع مغایرتها
 25. نظارت بر عملیات و اقدام به بستن حسابهاي پایان سال مالی
 26. نظارت بر بررسی درخواستهاي پرسنلی مرتبط با حقوق اداري و مالی
 27. نظارت بر تشكیل كمیسیون معاملات موضوع ماده 6 آئین نامه مالی شهرداري
 28. ارزیابی نیازهاي واحدهاي تابعه وبررسی منابع اعتباري ومالی موجود به منظور پاسخگویی واعلام نظر كارشناسی به واحدها
 29. هماهنگی با امور مالی بویژه اداره بودجه و اعتبارات جهت رعایت شرایط مالی
 30. شركت در كمیسیونها و جلساتی كه طبق آئین نامه ذیربط بعهده مدیر امور مالی محول است
 31. بررسی عملكرد مالی و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداري آنها در مناطق و سازمان ها
 32. هماهنگی با اداره كل امورمالی درهنگام بستن حساب ها وتهیه تفریغ بودجه وتعیین مانده وجوه مصرف نشده
 33. هماهنگی امور بخشنامه هاي مرتبط با مسائل مالی پروژه ها
 34. كنترل قراردادهاي منعقده ، مطابقت آن با موافقت نامه تنظیمی و رعایت مفاد قرارداد با مقررات مالی و بودجه اي.
 35. بررسی و پیگیري مسائل حقوقی و مالی قراردادهاي مربوط به حوزه اداره كل امور شهرسازي
 36. همكاري با بازرسان و حسابرسان وزارت كشور و شوراي شهر و ارسال نسخه اي از گزارشات خود جهت اطلاع و اقدام لازم به شهردار

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان